โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 1 ลายกระหนกตัวเดียว

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา มีขึ้นเพื่อจัดทําสื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา ความรู้ ความเข้าใจในศิลปะไทย ในเรื่องลวดลายไทย ที่ถูกนํามาให้ ใกล้ชิด จับต้องได้ สัมผัสได้ เรียนรู้ได้ เล่นได้ ฟังได้ ดูได้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในต่อยอดสร้างลายไทยในโอกาสต่อไป รวมถึงการส่งเสริมเยาวชนที่ไม่มีความบกพร้องให้เกิดเรียนรู้ลาย ไทยจากชุดสื่อการเรียนลายไทยเพื่อผู้พิการทางสายตาได้อีกด้วย

ตอนอื่นๆ

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 2 กระหนกสามตัว

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 3 กระจังตาอ้อย

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 4 กระจังใบเทศ

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 5 กระหนกเปลว

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 6 แข้งสิงห์

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 7 กระจังปฏิญาณ

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 8 ลายประจำยาม

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 9 พุ่มทรงข้าวบิณฑ์

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 10 ต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์ สร้างสรรค์ลายไทย

โครงการการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ตอนที่ 11 ชุดแผ่นไม้สื่อการเรียนรู้ เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา

เนื้อหาใกล้เคียง