คลิปวีดิโอสั้นเสริมสร้างองค์ความรู้การรู้เท่า ทันสื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มผู้สูงอายุ (เอ๊ะก่อนโอน)

ส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้ผู้สูงอายุได้คิดวิเคราะห์ก่อนซื้ออาหารเสริมที่โฆษณาเกินจริง ป้องกันการถูกหลอกลวง

เนื้อหาใกล้เคียง