สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 1 : การผจญภัยของศิลา
การ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา”
นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์
ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง
สอดแทรกหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
เติมเต็มคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
ของสังคมให้งอกงาม และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาใกล้เคียง