ครูดี สร้างคนดี: พระครูจันทสีลากร

การถ่ายทอดความรู้แบบฟรีจากครูผู้ใจดี ความเสียสละตนเพื่อเด็กที่ต้องการเรียนหนังสือ ของเด็กพิเศษ เพื่อก่อตั้งรากฐานการศึกษาที่แข็งแกร่งให้กับเด็กๆ และอนาคตนำไปประกอบอาชีพได้

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง