การอบรมออนไลน์ สื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

การผลิตสื่อเองได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาใกล้เคียง

คลิปวีดิโอสั้นเสริมสร้างองค์ความรู้การรู้เท่า ทันสื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มผู้สูงอายุ (เอ๊ะก่อนโอน)

เปิดความคิด ปิดตายภัยไซเบอร์

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP1 Romance Scammer)

Deep South Young Filmmaker กระดานความฝัน (DREAM BOARD) ทีมโรเบอะแซ DS รุ่นที่ 2

เปิดความคิด ปิดตายภัยไซเบอร์

หยุดซะ : ฉันไม่อยากมีใคร นอกจากเธอ : หนังสั้น "เหตุเกิดที่ห้องคอม ฯ"

หยุดซะ : ฉันไม่อยากมีใคร นอกจากเธอ : หนังสั้น "เหตุเกิดที่ห้องคอม ฯ"

Deep South Young Filmmaker กระดานความฝัน (DREAM BOARD) ทีมโรเบอะแซ DS รุ่นที่ 2

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP1 Romance Scammer)

Deep South Young Filmmaker กระดานความฝัน (DREAM BOARD) ทีมโรเบอะแซ DS รุ่นที่ 2