ประวัติความเป็นมาวายังกูเละ สายรายงานและการเข้ามาของวายังกูเละในพื้นถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ วายังกูเละ สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสารจริยธรรมร่วมสมัย และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมลายูชายแดนใต้

ตอนอื่นๆ

Wayang Kulit ตอนที่ 2 องค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงวายังกูเละ

Wayang Kulit ตอนที่ 3 องค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงวายังกูเละ (ต่อ)

Wayang Kulit ตอนที่ 4 เปิดใจลูกคู่หนังตะลุงชายแดนใต้ชาวไทยและมาเลเซีย

Wayang Kulit ตอนที่ 5 สัมภาษณ์พิเศษ - เส้นทางสู่การแสดงหนังตะลุงของเดะวัง

Wayang Kulit ตอนที่ 6 สัมภาษณ์พิเศษ และการแสดงวายังกูเละ - ฮานีซะห์ ยูโซ๊ะ

Wayang Kulit ตอนที่ 7 การแสดงวายังกูเละ เรื่องความรักของพ่อ - อัซวัน เจะฮะ

Wayang Kulit ตอนที่ 8 สัมภาษณ์พิเศษ และการแสดงวายังกูเละ - จุฑาทิพย์ เจะนิ

Wayang Kulit ตอนที่ 9 สัมภาษณ์พิเศษและการแสดงวายังกูเละ เรื่อง ความรักในวัยเรียน - นิรัชฎา รีจิ

Wayang Kulit ตอนที่ 10 สัมภาษณ์พิเศษและการแสดงวายังกูเละ เรื่อง ปักษ์ใต้ บ้านเรา - ฟาอีส บาโว๊ะ

Wayang Kulit ตอนที่ 11 สัมภาษณ์พิเศษและการแสดงวายังกูเละ เรื่องเพื่อนไม่ทิ้งกัน - นูรอารีนา ดีแม็ง

เนื้อหาใกล้เคียง