กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

สร้างเสริมเยาวชนให้รู้ทันสื่อ โดยสามารถแยกระหว่างข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง หรือข้อความชวนเชื่อ และตระหนักรู้ในผลกระทบ

เนื้อหาใกล้เคียง