"Stop Bullying หยุดเหยียด ไม่เกลียดกัน"

โครงการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbulying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) ภายใต้ชื่อกิจกรรม "Stop Bullying หยุดเหยียด ไม่เกลียดกัน" จึงเป็นเสมือนกลไกหนึ่งที่จะเข้ามา สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับความรุนแรงของปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) ตลอดจนทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เชื่อมโยงหน่วยงานภาคต่างๆของสังคม มาร่วมมือกันป้องและแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง