กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ “ดูสื่อ แล้วลองซ้อม” โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

“ดูสื่อ แล้วลองซ้อม” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์ที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยพิบัติ” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียน คุณครู รวมไปถึงโรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของการประเมินความเสี่ยง การรู้เท่าทันภัย กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน กิจกรรมซ้อมแผนการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง