เพราะโลกใหม่...จะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม ประเทศไทยต้องการองค์ความรู้ใหม่ที่ใช่! เพื่อสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมสำหรับการนำพาประเทศไทยไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม และเพื่อจัดการกับสารพันปัญหาที่มีมาแต่เดิม ไม่ว่าจะเป็น โลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสถานการณ์เด็กและเยาวชน เทคโนโลยีดีรัปชั่น ปัญหายาเสพติด การรับมือกับโรคระบาดร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนเกือบค่อนโลก และอื่นๆ อีกมากมายที่เราจินตนาการไปไม่ถึง Executive Functions หรือ EF คือองค์ความรู้ที่บูรณาการจิตวิทยา การศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ และอื่นๆ บนฐานการค้นพบใหม่ของ ประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience)

EF คือกระบวนการทำงานของสมองขั้นสูงในการควบคุมความคิด อารมณ์และการกระทำ ไปสู่เป้าหมาย ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ส่วนหน้าของมนุษย์ ช่วงเวลาที่จะพัฒนาทักษะความสามารถของสมอง EF นี้ให้มีศักยภาพสูงสุดได้ต้องทำตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตไปเป็นคนที่ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ไขปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น นี่คือคุณลักษณะของมนุษย์ที่สมบูรณ์

ภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership โดยการสนับสนุน ของ สสส. จึงได้ร่วมกันจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เกิดองค์ความรู้และเครื่องมือที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับเด็กและเยาวชนของไทยทุกช่วงวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยรุ่น เพื่อเขาเหล่านั้นจะเติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมไทยต่อไป

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง