ล่องแม่ปิง | Thai Symphony Orchestra

ภายใต้ความร่วมมือของ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข
Kuruka Art

Thai Symphony Orchestra
วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า

Executive Producer
รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข

บริหารและกำกับดูแลโดย
มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

อำนวยเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานโดย
พันเอก ประทีป สุพรรณโรจน์

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง